TEZMAKSAN MAKİNA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Tezmaksan” ya da “Şirket”) olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVKK”) uyarınca, tarafımıza ait olan www.tezmaksan.com.tr internet sitesi üzerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğini ön planda tutuyoruz ve bu nedenle de işbu Aydınlatma Metninde yapacağımız bilgilendirmeler vasıtasıyla size konu çerçevesinde aydınlatmayı amaçlıyoruz.


1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 • » Kişisel verileriniz Kanun ve Kanun’a bağlı sair ikincil düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.
 • »İletişim: www.tezmaksan.com.tr’ye sağladığınız kişisel verileri kullanarak sizinle çeşitli amaçlarla iletişime geçebiliriz. Hatırlatma ve uyarı iletilerinin gönderilmesi ve bize iletmiş olduğunuz mesajların yanıtlanması bunlara örnek teşkil etmektedir.
 • » Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz www.tezmaksan.com.tr’nin tabi olduğu herhangi bir mevzuat hükmünün gerektirmesi halinde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.
 • » Uyuşmazlıkların Çözümü: Tezmaksan ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir, ilgili yasal merciler ile paylaşabilir.
 • » Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz www.tezmaksan.com.tr deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çalışmaların yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınması amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz şu şekildedir:
Kimlik Verisi Ad, Soyad
İletişim Verisi E-posta adresi, telefon numarası
Özlük Verisi Çalıştığı şirket, unvanı.
İşlem Güvenliği Verisi IP Adresi.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

 • Kişisel verileriniz Kanun’da yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı halinde Tezmaksan tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının dayandığı hukuki sebepler şu şekildedir:
 • İletişim işlemleri ve bağlı hareketler, Kanun’un 5/2(c) maddesi hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun’un 5/2 (ç) maddesinde açıkça belirtilen hukuki sebebe dayanır.
 • Uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, Kanun’daki 5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanır.
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun’un 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak yürütülmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

www.tezmaksan.com.tr üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemlerin tamamlanması ve de Tezmaksan tarafından sair şekilde değerlendirilmesi ve de yönetilmesi amacıyla kişisel verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir. Bunun yanı sıra kişisel verilerinizin Kanun’un 8. ve 9. maddelerind e belirtilen şartlar çerçevesinde Tezmaksan’ın iş ortakları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.


4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

www.tezmaksan.com.tr sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda www.tezmaksan.com.tr üzerinde yer alan veri gerişi imkânı olan boşluklar, iletişim ve sair formlar ve de ilgili analiz araçları vasıtasıyla toplayabilmektedir.


5. HAKLARINIZ

 • Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda:
 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • f) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirket’in internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirket’e teslim etmeniz gerekmektedir.
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
Noter vasıtasıyla tebligat/Yazılı olarak İadeli Taahhütlü Posta ile Başvuru Usulü ile
TEZMAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NO:0842002469500011 Abdi İpekçi Cad. N:129
Bayrampaşa/İSTANBUL
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla TEZMAKSAN KEP ADRESİ:
tezmaksanmakina@hs01.kep.tr
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
İlgili kişi/müşteri tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@tezmaksan.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları İle İlgili Başvuru Yöntemleri

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ e ” istinaden aşağıdaki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

 • » Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • » Noter vasıtasıyla,
 • » Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak aşağıda verilen elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.
 • » İlgili kişi/müşteri tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapılabilir.
 • Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
  Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
  Noter vasıtasıyla tebligat/Yazılı olarak İadeli Taahhütlü Posta ile Başvuru Usulü ile
  TEZMAKSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  MERSİS NO:0842002469500011
  Abdi İpekçi Cad. N:129
  Bayrampaşa/İSTANBUL
  Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla TEZMAKSAN KEP ADRESİ:
  tezmaksanmakina@hs01.kep.tr
  E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  İlgili kişi/müşteri tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bilgi@tezmaksan.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  Ayrıca tüm başvuru yöntemlerinde yer alması gereken bilgileriniz şu şekildedir:

  (i) Ad, (ii) soyad, (iii) imza, (iv) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası/ yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, (v) tebligata esas yerleşim yeri, (vi) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, (vii) telefon, (viii) talep konusu.

MÜŞTERİLER,POTANSİYEL MÜŞTERİLER,TEDARİKÇİLER,ÇAĞRI SAHİPLERİ,ANKET VE EĞİTİM KATILIMCILARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

İşbu aydınlatma beyanının amacı TEZMAKSAN MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş. (“Şirketimiz”) olarak, başta özel hayata ilişkin gizlilik olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını için yaptığımız uygulamalar ile ilgili bilgi sunmaktır. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması,ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında aşağıdaki açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır;

Veri SorumlusuTanımı:

KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olan Şirketimiz, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

Kapsam :

Şirketimizde, gönüllü, kısmi veya tam süreli, çalışanlar, alt yüklenici personelleri, sözleşme ve anlaşmaya bağlı uzaktan veya yerinde hizmet sağlayıcıları dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kişilerin ve aile bireylerinin veya yakınlarının, referans olarak beyan edilen kişilerin, danışmanların,sözleşme ilişkisinde bulunulan gerçek kişi veya tüzel kişilerin ve/veya bunların çalışanlarının, hukuki işlemlerin muhatabı olan kişi/kişilerin (Şirket tarafından veya Şirket aleyhine açılmış/açılacak/kesinleşmiş davalar, icra takipleri, arabuluculuk işlemleri gibi hukuki işlemlerin taraflarının) ,müşteri,potansiyel müşteri ,tedarikçi,Çağrı sahipleri, Anket ve eğitim katılımcılarının kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri KVKK’ya uygun olarak toplanmakta, kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Müşteriler,Potansiyel Müşteriler,Tedarikçiler,Çağrı Sahipleri, Anket ve Eğitim Katılımcıları ile ilgili Toplanan Kişisel Veriler;

 • » Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, Telefonu(ev ve cep), e-postası,kurumsal eposta adresi,işyeri adresi,
 • » Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, Şirket yetkilileri ile görüşme esnasında alınan ses kayıtları,
 • » Telekonferans, görüntülü görüşme, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze görüşme durumunda elde edilen bilgilerin kayıtları,
 • » Kamera kayıtları,sosyal organizasyonlarda, sosyal medya hesaplarında ve basında kullanılan görsel ve işitsel veriler,
 • » Din ve inanç bilgisi, kılık kıyafet, siyasi görüş, dernek üyelikleri, hobiler vb. kişisel veya özel nitelikli kişisel veriler TEZMAKSAN MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş. tarafından talep edilmemektedir. Kişi tarafından beyan edilen evrak ve dokumanlarda bulunması halinde, herhangi bir değerlendirme ve işleme tabi tutulmayacaktır.
Kimlik Verisi Ad, soyadı, TCKN, doğum tarihi
İletişim Verisi Telefon numarası, işyeri adres bilgisi, e-posta adresi, kurumsal e-posta adresi)
Eğitim Katılımcısı Verileri Adı Soyadı,Görevi,eposta,Telefon numarası
Çalışma Verisi Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı
Görsel ve İşitsel Veri Şirket yetkilileri ile telefon görüşmesi esnasında alınan ses kayıtları. Telekonferans, görüntülü görüşme gibi araçlarla veya yüz yüze görüşme durumunda elde edilen bilgilerin kayıtları

KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMA VE İŞLENME AMAÇLARI;

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza halel getirmeden Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:

 • » Muhtemel müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve buna uygun online ve dijital kampanyalar dahil kampanyalar geliştirilmesi
 • » Satın alma Tercihleri vegelişen hizmetlerin analizi gibi işlerin yürütümünü sağlayabilmek için iletişime geçilmesi
 • » Firma etkinlik daveti gibi toplu e-posta gönderimi ve yürütülmesi
 • » Şirket’le sözleşme ilişkisi kurulması amacıyla Şirket veya tedarikçileri vasıtasıyla teklif gönderilmesi, iletişime geçilmesi,ilk satışın yapılması,tele satışı/online satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • » Pazardaki müşteri memnuniyetini arttırabilme, müşteri ihtiyacını Anlama ve müşteri ile ilişkili süreçlerinin iyileştirilmesi
 • » Müşteri memnuniyeti, şikayet ve uyuşmazlık yönetimi

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu vb. ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • » Tedarikçilerin,anket ve eğitim katılımcılarının da mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymasını sağlamak,

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan yükümlülük nedeniyle özellikle;

 • » Müşteri şikayetlerinin azaltılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
 • » Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi, gibi benzer yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacı ile,

Şirketin yönetimi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • » Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması
 • » Ürün ve verilen Hizmetle ilgili Kalite kontrolün sağlanması
 • » Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
 • » Müşteri Memnuniyet anketleri ve analizlerinin yapılmasıgibi benzer yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacı ile,

Kişisel verileriniz, Şirketimizin meşru menfaatleri, Şirketimiz tarafından yürütülen ,Vergi Levhamızda ve Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen ve yukarıdaki başlıklarda örneklediğimizoperasyonel ve ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı iş süreçlerinin, müşteri/potansiyel Müşteri ve/veya tedarikçilerimizle olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, etik değerlere ve hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi, Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

İlgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla;

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimizin yasalar gereği yükümlülüklerini ifa etmesi ve sizin de güvenliğinizi sağlayabilmek amacı ile kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ,İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu , Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

 • İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle;
 • Şirket avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla,

Veri güvenliğinizin sağlanması için gerektirdiği ölçüde ve bu kullanma amacı ile sınırlı olmak kaydıyla yukarıda açıklanan kurum/kuruluşlar başta olmak üzere benzer güvenilir üçüncü kişilere ve/veya kurum ve kuruluşlara ve/veya iş ortaklarımıza ve/veya yurt içinde ve/veya yurt dışındaki hizmet verilen kurumlara gerekli tüm tedbirler ve (gerekmesi halinde) kişi onayı Şirketimizce alınarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Ayrıca, kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, ihracat faaliyetleri,fuar,eğitim,iş gezisi amaçlı yurt dışı seyahatlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun yapılması ve e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi, Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince (ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse, Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca) saklanmakta ve sonrasında KVKK’ya uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı olarak ilgili kişinin haklarının korunması veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde, bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir.

Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.TEZMAKSAN Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikasında ayrıntılı olarak bu konular incelenmiştir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinizin işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemelerini sağlamak amacıyla, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, KVKK Kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Verilerin Güvenliğine dair Teknik ve İdari Tedbirlerin gereklilikleri düzenli olarak gözden geçirilmekte ve şirketimiz tarafından bu şartlar sağlanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları İle İlgili Başvuru Yöntemleri

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ e ” istinaden aşağıdaki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.